§ 2 Warunki pożyczki

2.1.             Pożyczki są udzielane w kwotach od 300 zł do 10 000 zł w pełnych złotych.

2.2.             Pożyczki są udzielane na okres od 7 do 30 pełnych dni, określony przez Pożyczkobiorcę we wniosku o udzielnie pożyczki z uwzględnieniem zapisów § 2.4.

2.3.             Bieg okresu pożyczki rozpoczyna się w kolejnym dniu roboczym po dacie przekazania pożyczki na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy.

2.4.             W przypadku pożyczki z rozłożonym okresem spłaty (spłacanej w więcej niż jednej racie), pożyczki są udzielane na okres od 1 do 12 miesięcy określonych w harmonogramie spłaty wraz z należnymi Pożyczkodawcy odsetkami, opłatami, prowizjami i innymi kosztami. Spłata w liczbie rat od 2 do 12 będzie następowała w równych, miesięcznych ratach (kwota pożyczki wraz z prowizją i odsetkami) w całym okresie trwania pożyczki w terminach i kwotach określonych w harmonogramie spłat, który stanowi integralną część umowy. Wyjątek stanowi pierwsza rata, której wysokość może różnić się od pozostałych rat i jest uzależniona od kwoty pożyczki oraz harmonogramu spłat (pełni rolę wyrównującą wysokość pozostałych rat). Odsetki naliczane są za kolejne okresy miesięczne od faktycznego zadłużenia w danym okresie,

2.5.             Kwota pożyczki nie może przekraczać  10 000 zł. Niemniej wszystkie pożyczki podlegają zapisom § 2.6.

2.6.             Maksymalna kwota każdej pożyczki jest uzależniona od:

(a)     liczby spłaconych pożyczek,

(b)     terminowości spłaty pożyczek,

(c)      określonej zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy.

2.7.             Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia wnioskowanej kwoty pierwszej Pożyczki oraz kolejnych Pożyczek oraz do zaoferowania wnioskodawcy mniejszej kwoty od pierwotnie wnioskowana. Udzielenie Pożyczki w zmienionej kwocie jest uzależnione od przyjęcia przez Pożyczkobiorcę zmienionej Umowy Pożyczki.

2.8.             Pożyczki są udzielane wyłącznie osobom fizycznym na stałe zameldowanym w Polsce, zamieszkującym w Polsce.

2.9.             Prawem właściwym dla wszystkich pożyczek udzielanych przez Kredito24 Polska Sp. z o.o. jest prawo polskie.

Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

Komentarze

Oparte na technologii Zendesk