§ 6 Spłata i zwłoka w spłacie pożyczki

§ 6.          Spłata i zwłoka w spłacie pożyczki

 6.1 Pożyczkobiorca może spłacić pożyczkę w dowolnym czasie przed lub w dniu upływu terminu określanym każdorazowo przed udzieleniem każdej pożyczki.

6.2 Pożyczkobiorca ma prawo dokonać przedterminowej spłaty swojego zobowiązania wynikającego z umowy pożyczki. W przypadku przedterminowej spłaty całej kwoty, Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do obniżenia całkowitego kosztu pożyczki o wartość oprocentowania pożyczki i kosztów dla skróconego okresu obowiązywania umowy, chociażby Pożyczkobiorca poniósł odsetki i koszty przed przedterminową spłatą.

6.3 Każda spłata po wyznaczonym terminie o godzinie 24:00 jest uznawana za zwłokę w płatności.

6.4 Pożyczkodawca może przesłać Pożyczkobiorcy będącemu w zwłoce wezwanie do zapłaty w formie pisemnej i/lub w formie wiadomości e-mail.

6.5 Niezwrócenie całkowitej kwoty pożyczki wraz z odsetkami i z dodatkowymi kosztami w terminie może spowodować przekazanie zobowiązań Pożyczkobiorcy z tytułu zadłużenia do agencji windykacyjnej lub podjęcie działań sądowych wobec Pożyczkobiorcy po 7 dniach od pierwszego bezskutecznego wezwania do zapłaty otrzymanego przez Pożyczkobiorcę.

6.6 Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek od kwoty Pożyczki od dnia następującego po dniu wymagalności spłaty w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). W przypadku zmiany, będącej wynikiem zmiany w wysokości odsetek, o których mowa w art. 481 Kodeksu cywilnego, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o tej zmianie niezwłocznie po jej nastąpieniu.

6.7 Z zastrzeżeniem warunków określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, Pożyczkodawca ma prawo do dostarczenia informacji na temat zobowiązań Pożyczkobiorcy do biur informacji gospodarczej wymienionych w § 3.7. jeżeli łączna kwota wymagalnych roszczeń wynosi co najmniej 200 zł, roszczenie uważa się za przeterminowane o co najmniej 60 dni i minęło co najmniej 30 dni od wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura informacji gospodarczej (z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura) – doręczonego do rąk własnych lub listem poleconym i odebranego przez Pożyczkobiorcę.

6.8 W przypadku niewypłacalności Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca może zażądać wykonania zobowiązań niezależnie od wskazanego terminu spłaty.

6.9 Niespłaconą w terminie ratę pożyczki od dnia następnego traktuje się jako zadłużenie przeterminowane, a sam Pożyczkobiorca znajduje się od tego momentu w zwłoce. W razie powstania zaległości w spłacie pożyczki spowodowanych brakiem spłaty rat lub spłaty w kwotach niższych niż określono w harmonogramie, Pożyczkodawca naliczy odsetki karne stosownie do treści § 6.6 powyżej.

6.10 Na wniosek Pożyczkodawcy lub Pożyczkobiorcy na warunkach ustalonych indywidualnie przez Strony istnieje możliwość rozłożenia spłaty pożyczki z ustaloną datą spłaty na raty za dodatkową opłatą ustalaną każdorazowo przez Strony.

6.11 Wszelkie roszczenia Pożyczkodawcy przeciwko Pożyczkobiorcy pokrywane są z uwzględnieniem ust. 6.9. w następującej kolejności:

6.11.1. opłaty za wezwania do zapłaty,

6.11.2. odsetki od zadłużenia przeterminowanego, następnie począwszy od najdawniej powstałej zaległości,

6.11.3. odsetki zaległe od pożyczki,

6.11.4. zaległe raty kapitału,

6.11.5. odsetki bieżące,

6.11.6 kwota pożyczki.

Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

Komentarze

Oparte na technologii Zendesk