§ 4 Koszt udzielenia Pożyczki

4.1.             Każda pożyczka udzielana przez Pożyczkodawcę jest oprocentowana w wysokości 4-krotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne). Odsetki zwiększają sumę zadłużenia z tytułu pożyczki i spłacane są łącznie z kolejnymi ratami pożyczki. Wysokość odsetek maksymalnych ustalana jest zgodnie z art. 359 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.), z zastrzeżeniem § 4.2. i § 6.6 Umowy Ramowej Pożyczki, a za udzielenie pożyczki naliczana jest prowizja. 

W przypadku pożyczki spłacanej w jednej racie płatna jest ona w następującej formie:
(a)     całkowita kwota pożyczki,

(b)     prowizja w wysokości 1% na dzień dla pożyczek udzielanych na okres od 7 do 30 dni,

(c)     odsetki maksymalne.

W przypadku pożyczki z rozłożonym okresem spłaty (spłacanej więcej niż jednej racie), płatna jest ona w następującej formie:

(a)     całkowita kwota pożyczki,

(b)     prowizja w wysokości 30% dla pożyczek udzielanych na okres 1 miesiąca,

(c)     Prowizja w wysokości 28% na miesiąc dla pożyczek udzielanych na okres 2 miesięcy,

(d)     Prowizja w wysokości 24% na miesiąc dla pożyczek udzielanych na okres 3 miesięcy,

(e)     Prowizja w wysokości 22% na miesiąc dla pożyczek udzielanych na okres 4 miesięcy,

(f)      Prowizja w wysokości 20% na miesiąc dla pożyczek udzielanych na okres 5 miesięcy,

(g)     Prowizja w wysokości 18% na miesiąc dla pożyczek udzielanych na okres 6 miesięcy,

(h)     Prowizja w wysokości 17% na miesiąc dla pożyczek udzielanych na okres 7 miesięcy,

(i)     Prowizja w wysokości 16% na miesiąc dla pożyczek udzielanych na okres 8 miesięcy,

(j)     Prowizja w wysokości 15% na miesiąc dla pożyczek udzielanych na okres 9 miesięcy,

(k)    Prowizja w wysokości 14% na miesiąc dla pożyczek udzielanych na okres 10 miesięcy,

(l)     Prowizja w wysokości 14% na miesiąc dla pożyczek udzielanych na okres 11 miesięcy,

(m)   Prowizja w wysokości 13% na miesiąc dla pożyczek udzielanych na okres 12 miesięcy,

(n)    Odsetki maksymalne.

4.2.              W przypadku skorzystania przez Pożyczkobiorcę z prawa odstąpienia, o którym mowa w § 7 Umowy Ramowej Pożyczki, Pożyczkodawca będzie naliczał odsetki maksymalne od kwoty pożyczki od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu przez Pożyczkobiorcę do dnia rzeczywistej spłaty pożyczki wraz z odsetkami. W przypadku zmiany stopy odsetek maksymalnych, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o tej zmianie.

4.3.              W trakcie trwania pożyczki z ustaloną spłatą w więcej niż jednej racie, Pożyczkodawca może obniżyć lub podwyższyć oprocentowanie pożyczki przekazując Pożyczkobiorcy w terminie 14 dni przed kolejną datą spłaty raty pożyczki nowy harmonogram spłaty rat wraz z odsetkami naliczonymi według obniżonej lub podwyższonej stopy procentowej. Pożyczkobiorca, który nie godzi się na spłatę pożyczki według podwyższonej stopy procentowej, ma prawo do rozwiązania umowy pożyczkowej w trybie natychmiastowym pod warunkiem, że:

(a)     złoży pisemne oświadczenie o odmowie przyjęcia zmienionych warunków oraz

(b)     spłaci całość zadłużenia z odsetkami, prowizjami, opłatami i innymi kosztami.

Za datę rozwiązania umowy przyjmuje się dzień, w którym spełnione zostały łącznie warunki o których mowa w § 4.3. Rozwiązanie umowy nie może przypadać później niż data wprowadzenia zmian.
Jeżeli Pożyczkobiorca nie zdecyduje się na powyższe rozwiązanie, nowa stopa oprocentowania wprowadzona przez Pożyczkodawcę stanie się dla stron obowiązująca.

4.4.              Pożyczkodawca może obniżyć lub podwyższyć oprocentowanie pożyczki, jeżeli wystąpi co najmniej jedna z następujących przyczyn:
(a)      zmiana o przynajmniej 0,1 punktu procentowego poziomu którejkolwiek z podstawowych stóp procentowych: stopy referencyjnej, stopy lombardowej lub stopy depozytowej ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej i publikowanych przez Narodowy Bank Polski,

(b)     zmiana o przynajmniej 0,1 punktu procentowego poziomu któregokolwiek z następujących wskaźników: oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M, WIBOR 1Y) publikowanych w serwisie informacyjnym Reuters w ostatnim dniu roboczym miesiąca,

(c)     zmiana stopy rezerwy obowiązkowej od depozytów ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej o co najmniej 0,1 punktu procentowego.

4.5.              W przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z okoliczności określonych w § 4.4. Pożyczkodawca jest uprawniony do zmiany stopy procentowej w przedziale od 0,1 punktu procentowego do 4 punktów procentowych. Zmiana ta nie upoważnia Pożyczkodawcy do rozwiązania umowy pożyczkowej.

4.6.              Pożyczkobiorca oświadcza, że:

(a)     jest mu znane oraz wyjaśnione przez Pożyczkodawcę ryzyko zmiany stopy procentowej, polegającej na tym, że w przypadku wzrostu stopy procentowej wyższe będzie oprocentowanie pożyczki i wzrośnie wówczas wysokość raty kapitałowo-odsetkowej,

(b)     jest świadomy ponoszenia przez siebie ryzyka wzrostu oprocentowania i ją akceptuje.

4.7.              Przed udzieleniem pierwszej, jak i każdej kolejnej pożyczki, Pożyczkodawca prześle Pożyczkobiorcy Formularz Informacyjny zawierający informacje na temat kwoty udzielanej pożyczki, wysokości oprocentowania, całkowitej kwoty spłaty oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania obliczonej na czas udzielenia każdej pożyczki wraz z wszelkimi założeniami przyjętymi przy wyliczaniu tej stopy, wszelkich dodatkowych kosztów związanych z udzieleniem pożyczki, a także kwotę, liczbę oraz częstotliwość spłat, jakich Pożyczkobiorca jest zobowiązany dokonać.

4.8.              Pożyczkobiorca może ponieść dodatkowe koszty w związku z wykonaniem Umowy Ramowej Pożyczki, w szczególności koszty usług stron trzecich, niezależne od Pożyczkodawcy (w tym koszty przekazów pieniężnych i wiadomości SMS).

4.9.              Pożyczkobiorca przekaże bezzwrotną kwotę w wysokości 0,01 zł lub 0,50 zł, w przypadku skorzystania z przelewu za pomocą platformy Sofort, w celu weryfikacji swego rachunku lub nieodpłatnie zweryfikuje swój rachunek bankowy przy użyciu aplikacji KontoConnect.

4.10.            Pożyczkobiorca ma prawo do otrzymania na żądanie i nieodpłatnie przez cały okres pierwszej i każdej kolejnej umowy pożyczki zawartej na podstawie Umowy Ramowej Pożyczki harmonogramu spłat określającego kwoty należności, a także okresy i warunki dotyczące płatności tych kwot.

Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

Komentarze

Oparte na technologii Zendesk