§ 3 Wniosek pożyczkowy

3.1.             Pożyczkobiorca może wnioskować o pierwszą pożyczkę rejestrując się i tworząc konto użytkownika na stronie internetowej www.kredito24.pl. Podczas rejestracji Pożyczkobiorca musi podać następujące informacje: nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, adres zameldowania, adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zameldowania), adres e-mail, numer telefonu komórkowego, numer telefonu stacjonarnego, określenie kwot i źródeł wszystkich dochodów, okres zatrudnienia, dane dotyczące miejsca pracy i zawodu, łączną kwotę miesięcznych obciążeń z tytułu pozostałych pożyczek/kredytów spłacanych przez Pożyczkobiorcę, informacje adresowe i kontaktowe pracodawcy, numer rachunku bankowego Pożyczkobiorcy (IBAN), wskazanie osoby do kontaktu, z którą Pożyczkodawca może kontaktować się w przypadku braku możliwości skontaktowania się Pożyczkodawcy z Pożyczkobiorcą.

3.2.              Pożyczkobiorca może wnioskować o kolejne pożyczki w drodze
(a)     złożenia wniosku online za pośrednictwem strony internetowej www.kredito24.pl (wymagana nazwa użytkownika),

(b)     przesłania wiadomości SMS według następującego wzoru:
KREDITO24 (Kwota pożyczki) zł (Okres pożyczki) dni, 

(c)     za pośrednictwem odpowiedniej aplikacji dla systemów Android i iOS.

3.3.              Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracji, potwierdzeniu podanego numeru telefonu komórkowego i po podaniu indywidualnego kodu PIN przesłanego na numer telefonu komórkowego Pożyczkobiorcy, Pożyczkobiorca zostanie przekierowany do zabezpieczonego serwisu usług płatniczych w celu podania danych niezbędnych do przekazania wymaganej opłaty rejestracyjnej w wysokości 0,01 złotych lub 0,50 złotych, w przypadku skorzystania z przelewu za pomocą platformy Sofort. Opłata za obsługę wniosku rejestracyjnego nie jest zwracana Pożyczkobiorcy, nie stanowi również dochodu Pożyczkodawcy. Dokonanie wymaganej opłaty rejestracyjnej nie jest konieczne w momencie skorzystania przez Pożyczkobiorcę z alternatywnego rozwiązania, tj. aplikacji KontoConnect umożliwiającej darmową weryfikację danych do przelewu bankowego.

3.4.              Dokonanie czynności określonych w § 3.3. Strony zgodnie uznają jako akceptację przez Pożyczkobiorcę warunków Umowy Ramowej Pożyczki.

3.5.              W celu potwierdzenia rejestracji, Pożyczkobiorca jest zobowiązany do wniesienia opłaty rejestracyjnej przekazem na rachunek bankowy Pożyczkodawcy lub do zalogowania się do własnego konta bankowego z użyciem aplikacji Pożyczkodawcy - KontoConnect. Opłata rejestracyjna winna zostać zapłacona przekazem z tego samego rachunku, na który zostanie wpłacona pożyczka wraz z podaniem unikatowego indywidualnego kodu, który Pożyczkobiorca otrzyma za pośrednictwem wiadomości e-mail po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracji. W celu zapewnienia szybkiego przekazu środków, Pożyczkobiorca winien przekazać środki pieniężne na rachunek bankowy Pożyczkodawcy prowadzony przez ten sam bank co rachunek Pożyczkobiorcy. W przypadku niedostosowania się do tego zalecenia, nie gwarantuje się szybkich przekazów pieniężnych. Jeżeli Pożyczkobiorca posiada rachunek w banku nieuwzględnionym w wykazie na stronie internetowej Pożyczkodawcy, Pożyczkobiorca jest zobowiązany do przekazania opłaty rejestracyjnej na rachunek bankowy nr: 08 1020 1097 0000 7202 0238 2554, Bank PKO BP. o następującej treści w tytule przekazu:
(Indywidualny identyfikator pożyczki), Akceptuję warunki umowy ramowej pożyczki
W przypadku skorzystania z aplikacji KontoConnect, dochodzi do darmowego, kilkusekundowego połączenia z kontem bankowym Pożyczkobiorcy za pomocą zaszyfrowanego połączenia SSL. Pozytywna weryfikacja przez system danych podanych przez Pożyczkobiorcę pozwala na niezwłoczne przekazanie pieniędzy. Podczas połączenia z kontem Pożyczkobiorcy nie dochodzi do zapisu żadnych danych. Aplikacja jedynie porównuje dane rejestracyjne Pożyczkobiorcy z danymi podanymi przy logowaniu do konta bankowego.

3.6.              Pożyczkodawca
(a)     udzieli Pożyczkobiorcy rzetelnych informacji zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim podczas składania wniosku i na etapie wykonywania Umowy Ramowej Pożyczki,

(b)     poinformuje Pożyczkobiorcę o decyzji w zakresie § 3.5,

(c)     w przypadku odrzucenia wniosku o pożyczkę, poinformuje Pożyczkobiorcę bezzwłocznie i nieodpłatnie o wynikach weryfikacji oraz szczegółach bazy danych użytej podczas weryfikacji, na podstawie, której prowadzona była weryfikacja i w oparciu o którą dokonano negatywnej oceny,

(d)     poinformuje Pożyczkobiorcę o proponowanych zmianach w zakresie niniejszych postanowień Umowy Ramowej Pożyczki,

(e)     będzie przestrzegał postanowień Umowy Ramowej Pożyczki,

(f)     będzie chronić dane klienta zgodnie z polityką ochrony danych osobowych.

3.7. Pożyczkobiorca
(a)     oświadcza, że zapoznał się i rozumie postanowienia Umowy Ramowej Pożyczki oraz że zgadza się z wszystkimi opisanymi w niej postanowieniami,

(b)     oświadcza, że ma ukończone co najmniej 18 lat, posiada miejsce zamieszkania w Polsce, a także polski numer ewidencyjny (PESEL) oraz polski dowód osobisty,

(c)     oświadcza, że wszelkie przedłożone informacje osobowe są poprawne i zgodne z prawdą,

(d)     oświadcza, że występuje we własnym imieniu,

(e)     oświadcza, że nie jest świadomy żadnych okoliczności mogących mieć wpływ na jego zdolność do spłaty pożyczek,

(f)      jest zobowiązany do aktualizacji wszelkich przekazanych danych, w tym poinformowania Pożyczkodawcy o wszelkich zmianach adresu i/lub adresu do korespondencji, zmianie numeru rachunku bankowego, numeru telefonu oraz innych przekazanych danych osobowych,

(g)     jest zobowiązany do przesłania podpisanych i kompletnych dokumentów Umowy Ramowej Pożyczki nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania ich od Pożyczkodawcy,

(h)     każdorazowo aplikując po Pożyczkę jest zobowiązany do udzielenia upoważnienia Pożyczkodawcy do żądania i pozyskania od Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. w Warszawie, 02-679 ul. Zygmunta Modzelewskiego 77, informacji gospodarczej na temat swych obecnych oraz wcześniejszych zobowiązań finansowych, w tym informacji stanowiących tajemnicę bankową uzyskanych z Biura Informacji Kredytowej oraz od Związku Banków Polskich. Jednocześnie, Pożyczkobiorca każdorazowo aplikując po Pożyczkę jest zobowiązany do udzielenia upoważnienia dla Biura Informacji Kredytowej w Warszawie oraz Związku Banków Polskich w Warszawie do przekazania biuru informacji gospodarczej zasobów informacyjnych posiadanych przez te instytucje, w tym informacji stanowiących tajemnicę bankową, na temat swego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów przekraczających 200 złotych lub braku danych o takim zadłużeniu, a także o posługiwaniu się fałszywymi dokumentami w związku z wcześniejszymi działaniami dłużnika, zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr. 72, poz. 665 z późn. zm.).

(i)     każdorazowo aplikując po Pożyczkę, jest zobowiązany do udzielenia upoważnienia Pożyczkodawcy do żądania i pozyskania od Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. we Wrocławiu, 51-214 Al. Armii Ludowej 21, informacji gospodarczej na temat swych obecnych oraz wcześniejszych zobowiązań finansowych, w tym informacji stanowiących tajemnicę bankową uzyskanych z Biura Informacji Kredytowej oraz od Związku Banków Polskich. Jednocześnie Pożyczkobiorca, każdorazowo aplikując po Pożyczkę jest zobowiązany do udzielenia upoważnienia dla Biura Informacji Kredytowej w Warszawie oraz Związku Banków Polskich w Warszawie do przekazania biuru informacji gospodarczej zasobów informacyjnych posiadanych przez te instytucje, w tym informacji stanowiących tajemnicę bankową, na temat swego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów i/lub pożyczek przekraczających 200 złotych lub braku danych o takim zadłużeniu, a także o posługiwaniu się fałszywymi dokumentami w związku z wcześniejszymi działaniami dłużnika, zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr. 72, poz. 665 z późn. zm.).

(j)     każdorazowo aplikując po Pożyczkę, jest zobowiązany do udzielenia upoważnienia Pożyczkodawcy do żądania i uzyskania od Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. w Warszawie, 00-095 Plac Bankowy 2 informacji gospodarczej na temat swych obecnych oraz wcześniejszych zobowiązań finansowych, w tym informacji stanowiących tajemnicę bankową uzyskanych z Biura Informacji Kredytowej oraz Związku Banków Polskich. Jednocześnie Pożyczkobiorca, każdorazowo aplikując po Pożyczkę jest zobowiązany do udzielenia upoważnienia dla Biura Informacji Kredytowej w Warszawie oraz Związku Banków Polskich w Warszawie do przekazania biuru informacji gospodarczej zasobów informacyjnych posiadanych przez te instytucje, w tym informacji stanowiących tajemnicę bankową, na temat swego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów przekraczających 200 złotych lub braku danych o takim zadłużeniu, a także o posługiwaniu się fałszywymi dokumentami w związku z wcześniejszymi działaniami dłużnika, zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr. 72, poz. 665 z późn. zm.).

(k)     każdorazowo aplikując po Pożyczkę, jest zobowiązany do udzielenia upoważnienia Pożyczkodawcy do przekazania Rejestrowi Dłużników ERIF Biuru Informacji Gospodarczej S.A. w Warszawie, 00-095 Plac Bankowy 2, Krajowemu Rejestrowi Długów Biuru Informacji Gospodarczej S.A. we Wrocławiu, 51-214 Al. Armii Ludowej 21 oraz Biuru Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. w Warszawie, 02-679 ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 informacji na temat wywiązywania się przez niego z wszelkich zobowiązań finansowych wobec Kredito24 Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wynikających z niniejszej Umowy zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz.530. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr. 72, poz.665 z późn. zm.).

(l)     wyraża zgodę / nie wyraża zgody (zaznaczyć właściwe) na otrzymywanie ofert handlowych od Pożyczkodawcy w formie korespondencji pocztowej oraz na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przesłania wyżej wymienionej oferty.

3.8.              Pożyczkobiorca ma prawo do otrzymania na wniosek bezpłatnego projektu umowy ramowej pożyczki, jeżeli w ocenie Pożyczkobiorcy spełnia on warunki do udzielenia mu pożyczki przez tego Pożyczkodawcę. Projekt umowy powinien zawierać dane konsumenta, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o kredycie konsumenckim oraz wszystkie warunki, na których pożyczka mogłaby zostać udzielona.

3.9.              Po zaakceptowaniu każdego wniosku Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę, Pożyczkodawca prześle Formularz Informacyjny dotyczący każdej pożyczki, który będzie integralną częścią niniejszej Umowy Ramowej Pożyczki.

3.10. Przy pierwszej pożyczce Pożyczkodawca prześle projekt Umowy Ramowej Pożyczki na adres określony w formularzu rejestracji. Po otrzymaniu Umowy Ramowej Pożyczki Pożyczkobiorca podpisze ją i prześle jej egzemplarz na adres Pożyczkodawcy, korzystając z zaadresowanej koperty zwolnionej z opłaty pocztowej, którą Pożyczkobiorca otrzymał od Pożyczkodawcy. Pożyczkobiorca nie odeśle jej do Pożyczkodawcy bez podpisu.

3.11. Kwota pierwszej i każdej kolejnej pożyczki, udzielonej na podstawie Umowy Ramowej Pożyczki zostanie przekazana na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy bezzwłocznie po przesłaniu Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę elektronicznego powiadomienia o decyzji w sprawie wniosku o pożyczkę, Formularza Informacyjnego wraz z harmonogramem spłat oraz terminem spłaty pożyczki za pośrednictwem wiadomości SMS przesłanej na numer telefonu komórkowego Pożyczkobiorcy i/lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres e-mail Pożyczkobiorcy określony w trakcie procesu rejestracji lub na chronione hasłem konto użytkownika.

3.12. Pożyczkobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność przedłożonych danych osobowych, w tym za informacje dotyczące między innymi rachunku bankowego, okresu pożyczki, kwoty pożyczki, danych kontaktowych.

3.13. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych informacji od wnioskodawcy, jakie uzna on za niezbędne celem potwierdzenia tożsamości lub wysokości dochodów wnioskodawcy, w tym kopii dokumentów potwierdzających tożsamość oraz wysokość dochodów wnioskodawcy.

Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

Komentarze

Oparte na technologii Zendesk