§ 7 Odstąpienie od umowy oraz prawo do rozwiązania umowy

7.1.              Pożyczkobiorca ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od pierwszej i każdej kolejnej umowy pożyczki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy to jest od dnia przekazania pożyczki na rachunek Pożyczkobiorcy albo od dnia dostarczenia przez Pożyczkodawcę wszystkich elementów wymienionych w art. 30 ustawy o kredycie konsumenckim.

7.2.              Termin do odstąpienia od umowy jest zachowany, jeżeli Pożyczkodawca przed jego upływem złoży pod wskazany przez Pożyczkobiorcę adres oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Dla zachowania tego terminu jest wystarczające wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

7.3.              Pożyczkobiorca nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy pożyczki, z wyjątkiem odsetek maksymalnych, zgodnie z § 4.2 Umowy Ramowej Pożyczki, za okres od dnia odstąpienia od umowy pożyczki do dnia spłaty.

7.4.              Pożyczkobiorca zwraca niezwłocznie Pożyczkodawcy kwotę udostępnionej pożyczki wraz z odsetkami, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Dniem spłaty pożyczki jest dzień przekazania środków pieniężnych Pożyczkodawcy przez Pożyczkobiorcę.

7.5.              Wzór oświadczenia o odstąpieniu będzie przesłany do Pożyczkobiorcy przy zawarciu Umowy Pożyczki.

7.6.              Przez skuteczne odstąpienie od umowy Strony rozumieją kumulatywne dokonanie następujących czynności złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrot przez Pożyczkobiorcę kwoty udostępnionej pożyczki wraz z odsetkami w przewidzianym w § 7.4. terminie. Niespełnienie którejkolwiek z czynności, spowoduje uznanie odstąpienia od umowy za bezskuteczne.

7.7.              Pożyczkodawca może rozwiązać Umowę Ramową Pożyczki w dowolnym czasie z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku.

7.8.              W przypadku niedotrzymania zobowiązań z Umowy Ramowej Pożyczki przez Pożyczkobiorcę, lub z każdej kolejnej umowy pożyczki, a także negatywnej oceny ryzyka kredytowego Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem przypadającym na dzień spłaty ostatnio udzielonej pożyczki.

7.9.              Pożyczkobiorca może rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, po przesłaniu wypowiedzenia w formie pisemnej. Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o przyczynach rozwiązania umowy w formie papierowej lub na innym trwałym nośniku.

7.10.              W oświadczeniu, w celu skorzystania z prawa do rozwiązania niniejszej Umowy Ramowej Pożyczki, Pożyczkobiorca winien uwzględnić następujące informacje:

(a)     nazwisko Pożyczkobiorcy,

(b)     adres zamieszkania i zameldowania Pożyczkobiorcy,

(c)     numer i serię dowodu osobistego,

(d)     osobisty numer ewidencyjny (PESEL)

(e)     zawiadomienie o wypowiedzeniu umowy oraz przedterminowej spłacie pożyczek,

(f)      datę i miejsce oświadczenia,

(g)     podpis Pożyczkobiorcy,

(h)     kopię dowodu osobistego.

7.11.              W przypadku zwłoki z zapłatą co najmniej dwóch pełnych rat za co najmniej dwa okresy płatności Pożyczkodawca wezwie Pożyczkobiorcę korespondencyjnie do zapłaty należności przeterminowanych w terminie 7 dni od otrzymania wezwania wraz z odsetkami, o których mowa powyżej pod rygorem wypowiedzenia umowy pożyczki. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca nie ureguluje zaległości w powyższym terminie, Pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

7.12.              W przypadku powstania należności przeterminowanych Pożyczkodawca zalicza spłatę raty pożyczki w następującej kolejności na: 

(a)     odsetki od najstarszej zaległej raty, 

(b)     kapitał najstarszej raty zaległej, 

(c)     odsetki od kolejnej raty zaległej, 

(d)     kapitał kolejnej zaległej raty, 

(e)     opłaty dodatkowe, 

(f)      odsetki od należności przeterminowanych.

7.13.              Nieotrzymanie przez Pożyczkobiorcę informacji (wezwania) o powstaniu należności przeterminowanych, w każdym przypadku, nie zwalnia Pożyczkobiorcy z obowiązku regulowania zobowiązań wobec Pożyczkodawcy.

7.14.              Rozwiązanie Umowy przez którąkolwiek ze Stron nie zwalnia Pożyczkobiorcy z obowiązku spłaty całkowitej kwoty pożyczki wraz z odsetkami i wszystkimi innymi kosztami pożyczki.

Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

Komentarze

Oparte na technologii Zendesk